Hlavný cieľ združenia

OZ Geoderma je združenie poľnohospodárov a agrárnych odborníkov, ktorí hľadajú riešenia ako na pôde hospodáriť inak, šetrnejšie k prírode, ale zároveň efektívne a konkurencieschopne. 

Má za cieľ vytvorenie platformy na zhromažďovanie nových poznatkov v oblasti udržateľného hospodárenia na pôde a ich propagáciu naprieč zainteresovanými stranami.  

Podpora prenosu vedeckých poznatkov do praxe s cieľom tvorby zdravých pôd ako základu zdravých rastlín, zvierat a ľudí. Vytvorenie regionálnej siete odborníkov z výskumu a poľnohospodárskej praxe, ktorá si bude vymieňať vedomosti s cieľom vytvárať zdravé, živé a na humus bohaté pôdy, pri udržaní intenzívnej, trhovo orientovanej a konkurencieschopnej poľnohospodárskej výroby.

Účel združenia:

-   Tvorba a prenos poznatkov v oblasti štruktúry humusu, mikrobiológie, výživy pôd, praktických aspektov pestovania a striedania plodín

-   Spolupráca s poľnohospodármi, vedou a orgánmi štátnej správy.

-   Účasť na výskumných projektoch v oblasti poľnohospodárstva, životného prostredia, ochrany pôdy a vody.

-  Organizácia dní s odbornými prednáškami, poľnými dňami a prehliadkami.


Pôda je základ života

 Bez zdravej pôdy nie sú zdravé potraviny ani pitná voda. Pôda je zásobárňou uhlíka, živín a vody a zohráva hlavnú úlohu v rámci biodiverzity, ktorá podporuje imunitný systém prírody. Pri poľnohospodárskej činnosti často zabúdame na tieto jej funkcie a práve preto vzniklo Občianske združenie Geoderma.

 Rastúca intenzifikácia obhospodarovania pôd so sebou prináša  množstvo negatívnych, degradačných javov, ktoré ohrozujú udržateľnosť hospodárenia v nasledujúcom období. Súčasné, konvenčné, intenzívne systémy rastlinnej výroby narážajú na svoje produkčné limity. Degradácia pôd spôsobuje plošné znižovanie jej úrodnosti. Na udržanie produkčnej schopnosti rastlinnej výroby je potrebné vynakladať väčšie množstvo chemických a energetických vstupov. Tie následne prehlbujú disbalanciu biochemických procesov v pôdach, čo urýchľuje degradačné procesy.

V krajinách, kde si tento rastúci problém uvedomujú, dochádza postupne k zmenám v systémoch hospodárenia na pôde. Implementácia týchto zmien je podložená vedeckými štúdiami, časom overovanými v praktickom poľnohospodárstve. Osvojenie si nových techník a prístupov k hospodáreniu na pôde bude v blízkej budúcnosti rozhodujúcim prvkom v udržaní a budovaní konkurencieschopnosti rastlinnej výroby.


" Národ, ktorý ničí svoju pôdu, ničí sám seba"  
F. D. Roosvelt