Webináre regeneratívne poľnohospodárstvo

Workshop regeneratívne poľnohospodárstvo. Patince 2022

Poľný deň Jastrabie pri Michalovciach 2022

Akcie v Krakovanoch

Agrokomplex 2022

Diskusia na tému ako začať regeneratívne hospodáriť.

Pôdoochranné poľnohospodárstvo 

Rozhovor s Dr. Friedrichom z FAO s mnohými, veľmi presvedčivými vyhláseniami o o pôdoochrannom poľnohospodárstve, ako aj o výskume, ktorý realizoval v tejto oblasti.

Webinár OZ Geoderma

1.2.2022

Deň pôdy 2021

Koncom septembra 2021 sa na pôde Poľnohospodárskeho družstva Krakovany-Stráže (okr. Piešťany) konalo podujatie zamerané na pôdoochranné technológie a biológiu pôd. Konanie tejto akcie reaguje na aktuálnu situáciu v oblasti degradácie poľnohospodársky využívaných pôd a potrebu zvrátenia tohto stavu pri udržaní efektívnej a konkurencieschopnej výroby.  


Celý video záznam z podujatia nnajdete tu: 

https://youtu.be/ABj1q0knnyQ


Deň pôdy v Krakovanoch

Ku koncu septembra 2020 sa v Krakovanoch konala prvá akcia združenia určená pre širokú verejnosť. V rámci poľných ukážok bola predvedená technika zakladania porastov pšenice ozimnej sejacími strojmi technológie Strip Till (obrábanie pôdy v pásoch) a No Till (bez spracovania pôdy – priama sejba). Účastníci si mohli prezrieť prácu strojov od značiek Novag, Horsch, Mzuri, Great Plains, SLY, Czajkowsky, Bourgault a Sumo.

Skúsenosti s medziplodinami z Francúzka


Zvládnutie pestovania medziplodín vyžaduje získanie nových vedomostí o rastlinách, o spôsoboch založenia porastov a technológiách ich ošetrovania a využívania. To v rastlinnej výrobe vyžaduje skúšanie nových prístupov a inovatívnych systémov.

Vďaka osobnej iniciatíve Alexa Figueoru zo spoločnosti AF Agro, s.r.o. zavítal na Slovensko Frederic Thomas, progresívny poľnohospodár z Francúzka, autor viacerých kníh o medziplodinách a konzervatívnom poľnohospodárstve, ktorý sa tejto problematike venuje už od roku 1996. Frederic hospodári na farme o výmere 160 ha v oblasti Bretaňe. Jeho hospodárenie sa opiera o maximalizáciu tvorby biomasy s cieľom čo najefektívnejšieho zúrodňovania pôdy pri využívaní prvkov pásovej (StripTill) či priamej (NoTill) sejby. Jeho prezentáciu sme si vypočuli v teréne, v porastoch medziplodín na podniku DAP Mužla.
Sunn Hemp.pdf